Hlavní stránkaOchrana osobních údajůO násObchodní podmínkyReklamační řádKontakt
Kategorie
Certifikáty
Partnerské stránky

www.svetbaterek.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY  

1)     Zadáním objednávky kupující prodávajícímu stvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Prodávající se přijetím objednávky zavazuje objednané zboží kupujícímu dodat, není-li v tu chvíli produkt vyprodán. Kupující se zároveň zavazuje objednané zboží v termínu převzít a při převzetí zboží uhradit spolu s poplatkem za dopravné dle sazebníku uvedeného v bodě 3).

Povinnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:

o    jméno a příjmení kupujícího u fyzické osoby (či obchodní firma u právnické osoby),

o    přesná adresa bydliště u fyzických osob (či sídlo firmy u právnických osob),

o    dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených výše,

o    IČ a DIČ kupujícího (je-li kupující právnickou osobou),

o    druh a množství zboží, které kupující objednává.

2)     Termín dodání: Prodávající vyřídí obdrženou objednávku v co nejbližším možném termínu. Vyexpedování (resp. zadání přepravy) objednaného zboží proběhne nejpozději do 24 hod od odeslání potvrzení objednávky kupujícímu na jeho registrační e-mail. V období svátků a víkendů budou přijímány a vyřizovány objednávky okamžitě, zboží dopravci pak bude předáno vždy první následující pracovní den. V případě, že by některé zboží nebylo na skladě, bude prodávající neprodleně kupujícího kontaktovat a nabídne mu jiný vhodný a srovnatelný produkt.

3)     Doprava a dodací podmínky: Prodávajícím zajištěný dopravce (logistické družstvo FOFR) zboží doručí kupujícímu za poplatek v souladu se sazebníkem dle váhových kategorií

0-15 kg:            do 1 dne ve výši 229 Kč (vč. doběrečného 48 Kč),

15,1-20 kg:       do 1 dne ve výši 291 Kč (vč. doběrečného 48 Kč),

20,1-30 kg:       do 1 dne ve výši 333 Kč (vč. doběrečného 48 Kč).

Autobaterie jsou vždy baleny samostatně, tudíž není možno dle sazebníku přepravce u více baterií sčítat váhu pro vyvození ceny za přepravu.

Na základě předchozí domluvy je možno vyzvednout si zboží osobně přímo u prodávajícího. 

4)     Cena a způsob platby: Nejsme plátci DPH. Cena uvedená u jednotlivých produktů v katalogu e-shopu je cena konečná. Platba vždy probíhá při převzetí zboží. V příp. osobního převzetí přímo od prodávajícho hradí kupující zboží hotově bez dopravného. V případě zaslání zboží přepravní společností se k ceně zboží přičítá dopravné dle sazebníku přepravce (viz bod 3 výše):

a) při platbě předem je k ceně zboží připočteno dopravné bez doběrečného,

b) při platbě kupujícím při převzetí zboží od přepravce je k ceně zboží připočteno dopravné i doběrečné. 

Spolu se zbožím obdrží kupující od prodávajícího doklad o zaplacení, záruční list a obchodní podmínky.


5)     
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.


6)     
Záruční podmínky a případné reklamace se řídí naším reklamačním řádem.

 

Každá objednávka bude vždy řešena s maximální péčí a co nejefektivněji!

 

Náš cíl = spokojený zákazník, který se k nám vždy rád vrací.

 

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.autobaterie-levne.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Daniel Šulc, diplomovaný ekonom, IČO 87263777 se sídlem Hradec nad Moravicí, Pivovarská 792, PSČ 74741 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatelský subjekt - nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to provozovatel internetového obchodu autobaterie-levne.cz, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/zákazník/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy objednává či nakupuje u prodávajícího sortiment nabízený v jeho internetovém obchodě.

Kupní smlouva - kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.  

 

Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

V souladu se zněním zákona § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy (v případě zásilkového obchodu) do 14 dní od převzetí zboží. 14tidenní lhůta začíná běžet dnem převzetí. Právo vrácení zboží ve lhůtě 14 dní je podmíněno nákupem zboží jako fyzické osoby (ne na IČO). V případě, že se rozhodnete využít výše uvedeného práva odstoupení od kupní smlouvy, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek a postupů.

·         Kontaktujte nás písemně (emailem na daniel.sulc@email.cz), že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Uveďte číslo dodacího listu a datum nákupu. Obratem obdržíte formulář pro odstoupení od smlouvy.

·         NEPOUŽITÉ zboží zabalte a zašlete zpět na naši adresu se všemi doklady, které jste s nákupem zboží obdrželi. Adresa pro zaslání: Daniel Šulc, dipl.ek., AUTOBATERIE-LEVNĚ, Pivovarská 792, 747 41 Hradec nad Moravicí.

·         Zboží zasílejte pojištěné (doporučujeme pojistit na hodnotu vraceného zboží), jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zaslání doporučeně neznamená na DOBÍRKU. Zboží zaslané na dobírku nebude našimi pracovníky převzato.

·         Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme bankovním převodem na Váš účet. V případě zaslání na bankovní účet bude částka za zboží zaslána nejpozději do 14 dnů po fyzickém převzetí zboží v sídle prodávajícího. V případě navrácení použitého zboží, nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám bude vrácená cena ponížena o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. O výši částky bude kupující prodávajícím informován.

·         POZOR – pokud zasíláte zboží zpět, vždy se předem informujte u nás, kterou přepravu zvolit. Naše zboží může svou povahou patřit do kategorie nebezpečného nákladu (např. nalité kyselinové autobaterie), a jako takové jej nelze zasílat standardními přepravními službami (PPL, ČP obchodní balík a podobně).

 

Ochrana osobních údajů


Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.   
 
Prodávající je oprávněn předávat osobní údaje kupujícího v rozsahu e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči prodávajícímu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech kupujících, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je prodávající zařazen do programu Ověřeno zákazníky, nebo do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči prodávajícímu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku. 
 
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. 
 
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.  
 
Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí 

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.    

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.   

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.   

 

Zákonná práva z vad   

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.    

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):  

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 

• bezplatné odstranění vady opravou;  

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.   

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.    

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.    

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

 

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.    

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.  

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.   

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.    

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).